Projekty školy

V současné době pracujeme na projektech spolufinancovaných MŠMT zaměřených na podporu vzdělávání: “MOTIVACE – Osoblaha vzdělává děti, žáky i rodiče”. Projekt je zaměřen a motivaci směřující ke kvalitnímu vzdělávání dětí”, “Šablony 2- -Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Osoblaha” – oba projekty jsou hrazeny z dotací EU a MŠMT ,  dále pracujeme v projektu Česko – Polské příhraniční spolupráce – region PRADĚD” (se školou v Kedzierzyn Kožle) na projektu  “Miasto možliwošci”.

Projekt MOTIVACE

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011696
Název projektu: MOTIVACE – Osoblaha vzdělává děti, žáky i rodiče

Projekt je zaměřen a motivaci směřující ke kvalitnímu vzdělávání dětí, žáků i rodičů ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a podporu pedagogů, pracujících s těmito dětmi a žáky. Projekt řeší problém udržitelnosti a rozšíření podpory inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, především romských dětí a žáků v Osoblaze. Nízká vzdělanost romské komunity a s ní spojené negativní sekundární dopady na jejich osobní a občanský život je základním problémem, se kterým chceme v projektu pracovat.

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022

Do projektu jsou zapojeni tři partneři:
Vedoucí partner: Základní škola a Mateřská škola Osoblaha, příspěvková organizace
Partneři s finančním příspěvkem: Slezská diakonie
Althaia, o.p.s.

Celkové náklady projektu: 9 079 018,- Kč
Dotace 100%

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

PA 2.2 Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v rámci předškolního vzdělávání a výchovy
PA 2.3 Rozvoj rodičovských kompetencí, zapojování rodičů do realizace aktivit (zapojení do aktivit pro děti, pomoc s přípravou aktivit, atd)
PA 2.5 Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní.
PA 2.6 poradenství a podpora rodičů při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotními službami.
PA 2.7 Spolupráce s rodiči včetně jejich provázení informacemi o vzdělávacím systému ČR, jeho možnostech i o současně dostupných vzdělávacích příležitostech pro děti.
PA 2.8 Spolupráce MŠ a dalšími institucemi, které se zaměřují na výchovu a péči o děti předškolního věku
PA 3.1. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
PA 3.4. vzdělávací aktivity o prázdninách
PA 3.5. Kroužky ve školách, v zařízeních pro volnočasové aktivity atd.
Sportovní – míčové hry I.st. a II.st.
Cvičme v rytme
Kroužek tvořivosti
Pěvecký kroužek
PA 3.7. Kariérové poradenství – motivační aktivity pro žáky ve výběru vhodného povolání se zohledněním možností uplatnění na trhu práce
PA 3.8. Workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání.
PA 3.10. Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, sociálními a zdravotními službami
PA 3.12. Zapojování rodičů do aktivit školy
PA 3.16. Výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky a další pracovníky podílející se na vzdělávání dětí a žáků s prvky podporující sociální a osobností rozvoj

____________________________________________________________________________________________

Název projektu

Šablony II-Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Osoblaha

Registrační č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011493

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Hlavnímy cíly projektu jsou následující aktivity zaměřené na podporu vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků:

aktivity ŠABLON II

aktivity ŠABLON II