Zásady ochrany osobních údajů

Pro úpravu některých preferencí můžete využít správce souhlasů, který zobrazíte pomocí tlačítka níže.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle GDPR – ZŠ a MŠ Osoblaha

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje obec (jako správce) zpracovává o fyzických osobách, kjakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje vsouladu splatnými právními předpisy zpracovává, komu a zjakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám vsouvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.Tyto Zásady jsou účinné od 25.5.2018 a jsou vydány vsouladusnařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která vede přímo či nepřímo kidentifikaci. U podnikajících fyzických osob se řadí mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, jako je například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.Zpracovávání zdůvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a zdůvodu ochrany oprávněných zájmů jsou povinné. Bez poskytnutí osobních údajů ktěmto účelům by nebylo možné služby nebo úkony poskytovat, realizovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování zdůvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • Účely správního rozhodování obce
 • Účely evidence smluv
 • Statistické účely
 • Účely kzajištění bezpečnosti práce zaměstnanců
 • Účel evidence žádostí, kontrol, protokolů, oznámení, stížností, rozhodnutí, zápisů
 • Účely plnění základních daňových povinností
 • Účely pro potřeby přestupkového řízení
 • Účely evidence exekučních příkazů
 • Účely personální

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány vrozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou kjejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje skartovány či archivovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů naleznete vespisovém a archivačním řádě zveřejněným na webových stránkách obce.

Kategorie příjemců osobních údajů

Obec vrámci činnosti své agendy využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané obcí, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze vrámci pokynů do obce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnosti znalců, advokátů, auditorů, správu IT systému. Skaždým takovým subjektem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti kochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný zde.Obec vrámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům, a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů

ZŠ a MŠ Osoblaha zpracovává osobní údaje ručně a to písemně i elektronicky.

Informace o právech subjektů údajů vsouvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25.5.2018

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25.5.2018 vpřípadě, že bude pro obec identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže obci svoji totožnost, následující práva:

1. Právo na přístup kosobním údajům

 • potvrzení, zda obec zpracovává osobní údaje.
 • informace o účelech zpracování, kategorií dotčených osobních údajů, příjemcích, kterýmosobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost dozorového úřadu, oveškerých dostupných informacícho zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází kautomatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání mimo EU.
 • vpřípadě,že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.Vpřípadě opakované žádosti bude obec oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adrese ZŠ a MŠ Osoblaha.Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit na obci, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

 • dle č. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude obec zpracovávat. Subjekt má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že ktakové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však sohledem na dané technické možnosti.

3. Právo na výmaz

 • dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud zpracovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování

 • dle č. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvodyjejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu obce.

5.Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

 • dle č. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany zpracovatele vpřípadě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li kopravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé subjekty, svýjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

 • dle č. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požádat obec o předání těchto údajů jinému správci.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů zdůvodu oprávněného zájmu. Vpřípadě že obec neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, obec zpracování na základně námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné podat písemně na adresu obce.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné od 25.5.2018 kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle na adrese obce.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. ZŠ a MŠ Osoblaha uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení správními účinky pro subjekty údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www. Uoou.cz)

Skip to content